•  untoreh-light

Mga ugnayan

Isang listahan ng mga sukatan ng ugnayan

Mula sa scipy.stats

Galing kay Shannon

Ang iba pa

Mag-post ng Mga Tag: