•  ánh sáng không có thực

Julia Backtesting framework

Giao dịch tiền điện tử với julia.

Backtest.jl là một dự án julia mà tôi đã viết để thực hiện công việc giao dịch tiền điện tử. Hiện tại, nó kết nối với ccxt thư viện python để kết nối với apis trao đổi, bây giờ chỉ để tìm nạp dữ liệu ohlcv.

Danh sách sơ bộ các tính năng

Thẻ bài: