•  ánh sáng không có thực

copypaste trên dns

Chia sẻ văn bản thông qua các bản ghi TXT

Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ lợi ích nào cho việc sao lưu trên DNS cho một pastebin như dịch vụ, ngoại trừ thực tế là văn bản có thể được truy vấn trên các mạng rất hạn chế, nhưng nó là có thật không quá thích hợp.

Thẻ bài: