•  ánh sáng không có thực

Bản dịch tiếng Anh của một cuốn sách tồi

Một số thông tin về bản dịch chưa hoàn thành của bài đánh giá về một bản thảo nổi tiếng.

Đây là một một phần bản dịch củaNote ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene qua Ferdinando Facchinei.

Tôi tiếp tục dịch cho đến khi người ủy thác bản dịch quyết định dừng lại. Rất có thể là vì khi bản dịch được tiến hành, rõ ràng là tác giả của những quan sát đã sai nhiều đến mức nào!

Bản thân tác giả cũng không tự hào lắm về tác phẩm này, và không thích cách nó khiến ông (trong) nổi tiếng, nó không phải là tác phẩm sáng giá nhất của ông. Bạn có thể tìm thêm về điều này tiểu sử ngắn.

Thẻ bài: