•  ánh sáng không có thực

Biểu đồ anh hùng

Hình dung tính độc đáo của nhân vật trong trò chơi

Nhiều thể loại trò chơi điện tử được xây dựng xung quanh một nhóm các nhân vật có xu hướng phát triển vô hạn cùng với chính trò chơi. Phát triển nhân vật có thể sử dụng một công cụ có thể hình dung các thuộc tính như mối quan hệ, đối lập, bổ sung và như vậy bằng cách xếp chồng nhiều hồ sơ nhân vật lên nhau.

Công việc khung như vậy có thể rất hữu ích trong cả việc sửa đổi các anh hùng hiện có và tạo ra những anh hùng mới, vì nó cho phép lỗ tại chỗ hoặc thiếu sót trong các bộ thuộc tính cụ thể, làm cho toàn bộ quá trình phát triển nhân vật ổn định hơn về lâu dài.

Thẻ bài: