•  ánh sáng không có thực

độ dốc

Bao nhiêu là quá nhiều?

Khi bạn định lượng mọi thứ, thường có một đường cong cho bạn biết bạn cần bao nhiêu. Điều này thường có thể được vẽ để bạn có thể ngoại suy một điểm tới hạn lý tưởng.

Mọi mục trong cơ sở dữ liệu này sẽ phải có:

Thẻ bài: